Python集合中的项可是字符串或者布尔型吗?

1 个回答|169 次阅读
Coco老师 - 公众号:量位学堂Qbit编程
擅长:编程教育

可以,集合中的项可以是任何数据类型:

字符串、整型和布尔数据类型:

set1 = {"apple", "banana", "cherry"}
set2 = {1, 5, 7, 9, 3}
set3 = {True, False, False}