Python数组和列表有什么区别?


1 个回答|249 次阅读
Mars老师 - 技术专家
擅长:编程教育

在Python中,数组和列表具有相同的数据存储方式。但是,数组只能容纳一个数据类型元素,而列表可以容纳任何数据类型元素。

例:

import array as arr
My_Array=arr.array('i',[1,2,3,4])
My_list=[1,'system_mush',1.20]
print(My_Array)
print(My_list)

输出:

array('i', [1, 2, 3, 4]) [1, 'system_mush', 1.2]