Python还能求解方程吗?

1 个回答|219 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

使用sympy模块可以进行含字母的代数运算、分解因式,甚至还可以解方程。

解方程。例如,现在有一个方程是20220510090209-137.png那么x可以取多少呢?

from sympy import solve, Symbol
x = Symbol('x') 
expr = x**2 + 5*x + 4 
res=solve(expr, dict=True)
print(res)

执行结果:

[{x: -4}, {x: -1}]  #x=-4和x=-1都是方程的解