Python元组中的数据类型都有哪些?

1 个回答|182 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

元组项可以是任何数据类型:

字符串、整数和布尔数据类型:

tuple1 = ("apple", "banana", "cherry")
tuple2 = (1, 5, 7, 9, 3)
tuple3 = (True, False, False)

元组可以包含不同的数据类型:

包含字符串、整数和布尔值的元组:

tuple1 = ("abc", 34, True, 40, "male")