Python如何创建一个元组数据类型?

1 个回答|174 次阅读
Coco老师 - 公众号:量位学堂Qbit编程
擅长:编程教育

元组用圆括号书写,是有序且不可更改的集合。

创建元组:

fruittuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(fruittuple)

执行结果:

('apple', 'banana', 'cherry')