Python列表中的元素可以是哪些类型的数据?

1 个回答|76 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

列表项可以是任何数据类型:

示例:

字符串、整数和布尔数据类型:

list1 = ["apple", "banana", "cherry"]
list2 = [1, 5, 7, 9, 3]
list3 = [True, False, False]
list4 = ["abc", 34, True, 40, "male"]