Python使用bool()函数时哪些值返回False?

1 个回答|188 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

空值(例如 ()、[]、{}、""、数字 0 和值 None)会返回False,False本身也返回Flase。

print(bool(False))
print(bool(None))
print(bool(0))
print(bool(""))
print(bool(()))
print(bool([]))
print(bool({}))

执行结果:

False
False
False
False
False
False
False

还有如果对象由带有 __len__ 函数的类生成的,且该函数返回 0 或 False

class myclass():
  def __len__(self):
    return 0
myobj = myclass()
print(bool(myobj))