Python如何交换两个变量的值?

1 个回答|161 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

方法一:

a = 5
b = 9
temp = a
a = b
b = temp
print(a,b)

执行结果是:

9 5

方法二:

a = 5
b = 9
a,b=b,a
print(a,b)

执行结果是:

9 5

第二种方式也是Python独特的地方,更加简洁。