Python的按位或是干什么的?

1 个回答|209 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

python中按位或“|”的作用:把数字看作二进制来进行计算,只要对应的二个二进位有一个为1时,结果位就为1。

示例:

a = 60            # 60 = 0011 1100 
b = 13            # 13 = 0000 1101 
c = 0
c = a | b;        # 61 = 0011 1101 
print ("2 - c 的值为:", c)

输出结果:

2 - c 的值为: 61