Python中input()函数默认获取的是什么类型?

1 个回答|153 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

input()函数从键盘获取的数据默认存为string类型,如果想变为其他类型,可以进行数据类型转换。

例如代码:

num = input("please input number:")
number = int(num)
print(number+2)