Python哪个函数可以对数据去重?

1 个回答|217 次阅读
Coco老师 - 公众号:量位学堂Qbit编程
擅长:编程教育

python内置的set函数可以将数据的重复元素去除掉

示例如下:

将数据存入列表,使用set函数对列表进行去重:

lista = [15, 84, 94, 645, 452, 458, 458, 84, 15, 94]
s = set(lista)
print(s)

结果:

{452, 645, 458, 15, 84, 94}