Python怎么统计数组中数的个数?

1 个回答|170 次阅读
Coco老师 - 公众号:量位学堂Qbit编程
擅长:编程教育

定义一个等于零的变量x,使用for循环遍历数组,每循环一次,就使x+1,循环结束之后,x的值是多少,数组中的数就有多少

示例如下:

import numpy
sz = numpy.array([12, 54, 54, 68, 87, 94])
x = 0
for i in sz:
    x += 1
print(x)