Python怎么获得不重复字符?

1 个回答|157 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

将提取的字符全部存入列表,使用python内置的set函数进行去重,这样就可以得到不重复的字符了

list1 = ['a','b','v','a','b']
list2 = set(list1)
print(list2)

结果:

{'a', 'b', 'v'} #类型是set,可以强制转换成list