Python如何取余和取商?

1 个回答|222 次阅读
Coco老师 - 公众号:量位学堂Qbit编程
擅长:编程教育

python取余和取商的方法:

1、使用“/”求取两数相除的商、%求取两数相除的余数。

a = 21
b = 10
c = 0
c = a / b
print("4 - c 的值为:", c )
  
c = a % b
print("5 - c 的值为:", c)

输出结果如下:

4 - c 的值为: 2.1

5 - c 的值为: 1

2、使用divmod()函数,获取商和余数组成的元祖

示例:

>>>divmod(7, 2)
(3, 1)
>>> divmod(8, 2)
(4, 0)
>>> divmod(1+2j,1+0.5j)
((1+0j), 1.5j)