Python如何返回numpy数组元素的乘积?

1 个回答|384 次阅读
Coco老师 - 公众号:量位学堂Qbit编程
擅长:编程教育

prod()可求取数组中元素的乘积

此数组的元素的乘积:

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4])
x = np.prod(arr)
print(x)

执行结果:

24  #因为 1*2*3*4 = 24