Python如何对numpy数组累积求和?

1 个回答|216 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

累积和意味着逐步相加数组中的元素。

在以下数组中执行累积求和:

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3])
newarr = np.cumsum(arr)
print(newarr)

执行结果:

[1 3 6]