Python如何四舍五入并保留指定的小数位数?

1 个回答|263 次阅读
Coco老师 - 公众号:量位学堂Qbit编程
擅长:编程教育

将 3.1666 四舍五入到小数点后 2 位:

import numpy as np
arr = np.around(3.1666, 2)
print(arr)

执行结果:

3.17