Python如何对两个numpy数组做幂运算?

1 个回答|290 次阅读
Coco老师 - 公众号:量位学堂Qbit编程
擅长:编程教育

power()函数可以把一个数组提升为另一个数组的值的幂,并在新数组中返回结果。

将 arr2 中的值作为 arr1 中的值的幂:


import numpy as np
arr1 = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60])
arr2 = np.array([3, 5, 6, 8, 2, 33])
newarr = np.power(arr1, arr2)
print(newarr)

执行结果:

 [1000 3200000 729000000 6553600000000 2500 0]