Python如何对两个numpy数组做除法?

1 个回答|290 次阅读
Coco老师 - 公众号:量位学堂Qbit编程
擅长:编程教育

divide()函数将一个数组中的值与另一个数组中的值进行除法,并在新数组中返回结果。

将 arr1 中的值与 arr2 中的值除以:

import numpy as np
arr1 = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60])
arr2 = np.array([3, 5, 10, 8, 2, 33])
newarr = np.divide(arr1, arr2)
print(newarr)

执行结果:

[3.33333333  4.  3.  5.  25.  1.81818182]