Python如何对两个numpy数组做乘法?

1 个回答|173 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

multiply()函数将一个数组中的值与另一个数组中的值相乘,并在新数组中返回结果。

将 arr1 中的值与 arr2 中的值相乘:

import numpy as np
arr1 = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60])
arr2 = np.array([20, 21, 22, 23, 24, 25])
newarr = np.multiply(arr1, arr2)
print(newarr)

执行结果:

[200 420 660 920 1200 1500]