Python如何对两个numpy数组做减法?

1 个回答|220 次阅读
Coco老师 - 公众号:量位学堂Qbit编程
擅长:编程教育

subtract()函数从一个数组值中减去另一个数组的值,并在新数组中返回结果。


从 arr1 中的值中减去 arr2 中的值:

import numpy as np
arr1 = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60])
arr2 = np.array([20, 21, 22, 23, 24, 25])
newarr = np.subtract(arr1, arr2)
print(newarr)

执行结果:

[-10 -1 8 17 26 35]