Python如何从numpy数组筛选元素组成新数组?

1 个回答|134 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

在NumPy中,您可以使用布尔索引列表过滤数组。

将索引 0 和 2 上的元素创建一个新数组:


import numpy as np
arr = np.array([6, 7, 8, 9])
x = [True, False, True, False]
newarr = arr[x]
print(newarr)

执行结果:

[6 8]