Python怎么使用切片获取numpy数组元素?

1 个回答|83 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

从以下数组中将元素从索引 1 切片到索引 5:

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[1:5])

执行结果:

[2 3 4 5]

结果包括起始索引,但不包括结束索引。