Python如何使用负值索引访问numpy数组?

1 个回答|205 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

使用负索引从末尾访问数组。

打印第二个维度的最后一个元素:

import numpy as np
arr = np.array([[1,2,3,4,5], [6,7,8,9,10]])
print(arr[1, -1])

执行结果:

10