Python如何访问numpy数组?

1 个回答|281 次阅读
Coco老师 - 公众号:量位学堂Qbit编程
擅长:编程教育

可以通过引用数组元素的索引号来访问该元素。

NumPy数组中的索引以0开头,这意味着第一个元素的索引为0,第二个元素的索引为1,依此类推。

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4])
print(arr[0])

执行结果:

1