Python如何用numpy创建一个二维数组?

1 个回答|202 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

创建一个包含两个值为 1、2、3 和 4,5,6 的数组的二维数组:

import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print(arr)

执行结果:

[[1 2 3]
[4 5 6]]