Python怎么在函数内修改全局变量的值?

1 个回答|251 次阅读
Coco老师 - 公众号:量位学堂Qbit编程
擅长:编程教育

通过使用global关键字可以在函数内部修改全局变量.

x = 300
def myfunc():
  global x
  x = 200
myfunc()
print(x)

执行结果:

200